ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az AIRMON Kft. az EU általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szerint az alábbiakban tájékoztatja a www.airmon.hu weboldalának felhasználóit az adatok kezelésével kapcsolatos információkról.

 

AZ ADATKEZELŐ TÁRSASÁG adatai

cégnév:                              AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (továbbiakban Szolgáltató/Adatkezelő)

székhely:                           1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. épület

cégjegyzékszám:             01-09-711473

adószám:                          12948406-2-43

képviselő:                          Devecser Eszter, ügyvezető

e-mail:                               airmon@airmon.hu

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.airmon.hu címen elérhető weboldalhoz
(a továbbiakban: „honlap”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a honlapról értesült.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő honlapján (www.airmon.hu) található elérhetőségek igénybevétele útján az Adatkezelővel kapcsolatot létesíteni kívánó Felhasználókat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a Felhasználó jogairól.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, melynek megtörténtéről a honlapon történő közzététellel értesíti a Felhasználókat. Jelen tájékoztató
az Adatkezelő honlapján folyamatosan elérhető.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében a személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon Vásárlóként, illetve ennek keretében megadja az alábbi pontokban felsorolt adatát.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a honlaphoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Adatkezelő honlapjának szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók adatainak kezelése – Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

A Szolgáltatóhonlapjának megtekintése és az azon történő keresés regisztráció nélkül lehetséges. A Szolgáltató üzleti tevékenysége, szolgáltatásai iránt érdeklődő Felhasználónak lehetősége van arra, hogy Szolgáltatóval kapcsolatot létesítsen. Ilyen esetben Szolgáltató az érintett által a kapcsolatfelvétel menüpont alatt található kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait kapcsolattartás, együttműködés megvalósítása, valamint szerződés későbbi létesítése érdekében az érdeklődő személy adatait kezeli az alábbiak szerint.

  • Az adatkezelés célja: az érintett érdeklődésére történő reagálás, kérdéseinek megválaszolása, az általa igényelt szolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, együttműködés megvalósítása, üzleti vagy munkakapcsolat létesítése.
  • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, üzenet szövege.
  • Az adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja: „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”.
  • Az adatkezelés időtartama:az adatkezelési cél megvalósulásáig, amennyiben pedig nem jön létre kapcsolat vagy együttműködés érintett és adatkezelő között, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2. hónap végéig.
  • Az érintettek köre:a honlap útján Szolgáltató szolgáltatásait igénybe venni kívánó személyek.
  • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevétele és a kapcsolatba lépés meghiúsulhat.

Az adatokhoz Szolgáltató ügyvezetője, műszaki vezetője, illetve a szolgáltatás teljesítésében,
a munkakapcsolat kialakításához fűződő kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan
a Szolgáltató dolgozói férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás:a Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszony alapján,
a Szolgáltató utasításai és előírásai szerint eljáró, az adott szolgáltatás teljesítésében közreműködő természetes vagy jogi személyek, akik a fenti adatok tekintetében műveleteket végeznek, önálló eljárásra, döntéshozatalra azonban nem jogosultak. Szolgáltató az értintett adatai tekintetében adatkezelőnek minősülő személyekről kérésre kifejezett tájékoztatást nyújt.

TECHNIKAI ADATOK ÉS COOKIE-K KEZELÉSE

A cookie-k a Szolgáltató honlapját kiszolgáló szerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájlok. Ezen fájlokat a Felhasználó számítógépe rögzíti és meghatározott ideig tárolja. A cookei-k rendeltetése, hogy Szolgáltató honlapját kiszolgáló webszervere számára lehetővé tegye az érintett böngészésre használt eszközét és érintettnek a honlapon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k az érintett számítógépének azonosítására alkalmasak. Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének
IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a Felhasználó azonosítható lenne.

A Felhasználó a honlapra látogatáskor választhat (nyilatkozhat), hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja
a választás lehetőségét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a honlap működése nem teljes értékű.

A honlapunk kizárólag technikai cookie-kat kezel:

  • cookieconsent_status: ez tárolja a honlapon felugró „A honlap sütiket használ…” ablak elfogadásának tényét;
  • PHPSESSID: munkamenet azonosító;
  • Google Analitycs-hez szükséges sütik, amelyeket a Google használ a látogatottság követésére, és amelyek arra vonatkozóan tartalmaznak információkat, hogy javíthassuk és bővíthessük a honlap funkcióit, működését.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A Felhasználók által megadott adatokat elektronikusan a saját szerverünkön tároljuk.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését az Adatkezelőtől.

A Felhasználó – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban,
az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek
azairmon@airmon.hu címre küldött e-mailben.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és
a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti
az adatkezelő fentebb írt elérhetőségein.

 

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

cím:          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon:     +36-1-391-1400;

e-mail:      ugyfelszolgalat@naih.hu;

honlap:     www.naih.hu

A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelésekről Szolgáltató az adatkezelés megkezdését megelőzően nyújt tájékoztatást.

Jelen tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

  • a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Infotv.)
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR).

 

A NAH által NAH-1-1795/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.